A Rosetta Stone for “Fitna”: Part Five

A Rosetta Stone for FitnaAs of this post, all the translations of Fitna that I have on hand are now available online at Gates of Vienna. Earlier installments are here, here, here, and here. Today I have added Tagalog, Russian, and Polish, bringing the total to eighteen languages plus English.

In case you don’t know what Tagalog is, it’s the language in the Philippines that has the largest number of speakers. As of the year 2000 there were an estimated 22 million native Tagalog speakers in the islands. Since the Philippines suffers from a permanent and deadly Muslim insurgency in Mindanao and some of the smaller islands, making the film Fitna available with subtitles in Tagalog is obviously a worthwhile task.

Volunteers for the project are welcome.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


The complete list of available languages:

 

The latest news is that LiveLeak has restored Fitna to its original location, although without resolving the problem of the copyrighted Turban Bomb.

Now for Fitna translated into Tagalog, Russian, and Polish:
– – – – – – – –
Tagalog Version

Translated by UC

0:03   Babala. Itong pelikula ay may mga eskesnang kahindik-hindik.
 
0:32   Quran Surah 8, bersikulo 60

Salubungin ninyo ng anumang sandatahang lakas na kaya niyong ipunin.

Upang maghasik ng lagim

Upang isindak ang mga kaaway ni Allah at ang inyong mga kaaway.
 

1:21   Sandali lang.

— Mamatay ako di ba?

Huwag, huwag, huwag!

Oo, ako’y mamamatay.

Ma’am, ma’am. Magdasal ka na.

Mamamtay ako.

Kailangang huwag kang masiraan ng loob. Dahil kailangan mong bumagon.

Mamamtay ako.

— Kalma ka lang. Huwag kang mabahala.

Diyos ko po.

— Tama ang ginagawa mo.

Napapaso ako sa tindi ng init.
 

1:45   Montse, naririto ako sa stasyon ng Atocha at may sumabog na bomba.
 
1:56   Ano ang nagpapaligaya kay Allah?

Nasisiyahan si Allah kapag may namamatay na di-Muslim.

Lipulin ang mga hindi Muslim at ang nagsasampalataya sa maraming Diyos.

Lipulin ang iyong mga kaaway; ang kaaway ni Allah at ang kontra sa ating relihiyon
 


:50
  Quran Surah 4, Berisikulo 56

Ang mga hindi naniwala sa aming mga hudyat ay ibabalibag namin sa apoy

At kapag sunog na ang kanilang mga balat ay bibigyan namin ng panibagong

Para paulit-ulit nilang madama ng sukdulang sakit: si Allah ay ang pinakamataas at dalubhasa
 

3:17   At kung pahihintulutan ni Allah, o ang Bansa ni Mohammed

Maging ang mga bato’y magwiwika, “O Muslim,

May nagtatagong Hudyo sa likuran ko, parito’s pugutan mo ng ulo

At pupugutan namin ng ulo!

Sa ngalan ni Allah, pupugutan namin! O, mga Hudyo!

Allahu Akbar! (Walang hihigit kay Allah!)

Jihad alang-alang kay Allah!

Jihad alang-alang kay Allah!

Tagumpay para ka Allah!

Jihad alang-alang kay Allah!

Allahu Akbar! (Walang hihigit kay Allah!)
 

3:50   Ano ang pangalan mo?

— Basmallah

Basmallah, ilang taong gulang ka na?

— Tatlo at kalahati.

Muslim ka ba?

— Oo.

Basmallah, alam mo ba ang mga Hudyo?

— Oo.

At papaano mo sila kilala?

— Sila’y mga unggoy at baboy.

Kilala mo dahil sila’y unggoy at baboy?

Sinong may sabi?

— Allah.

At saan niya binaggit ito.

— Sa Koran.
 

4:38   Ang mga Hudyo’y mga Hudyo.

Kailangan silang katayin at patayin.
 

4:53   Karatula: “Maghanda sa para sa totoong Holocaust”.

Karatula: “Mabuhay si Hitler”
 

5:09   Quran Surah 47 Bersikulo 4

Kaya, kapag nasalubong ninyo ang mga ayaw sumampalataya

Tagain ninyo ang ang kanilang mga leeg at kapag marami na kayong napatay sa kanila

Gapusin ninyo ng mahigpit.
 

5:25   Di kaya darating ang araw kung kailan may gagong magtatanka sa iyong buhay?

— Hindi naman siguro.

Naniniwala ka ba sa kabutihan ng sangkatauhan?

— Wala akong tiwala sa kabutihan ng sangkatauhan, pero malakas ang aking paniwala sa aking awra.

Na sa sobrang lakas walang tatabla sa akin na bala.
 

5:45   Mohammed B.: Kung maaari lang akong lumaya sa bilangguan.

At maiuulit ko ang ginawa ko noong Nobyembre 2,

Sa ngalan ng Allah, gagawin ko uli.
 

6:00   Matututo sa halimbawa ni Theo van Gogh!

Karatula: “Jihad laban sa mga Crusaders na taga-Europa”

Madala kayo sa mga halimbawang nakaharap sa iyo!

Sapagka’t ang kabayaran ay dugo.
 

6:17   Pamagat ng peryodiko: Listahan ng lilipulin

Iqra TV Saudi Arabia

Ang mga bahay at ang kabataan ay kailangan ialay.

Kailangan gilitin ang mga leeg and basagin ang mga bungo

Ito ang landas patungo sa tagumpay.
 

6:50   Quran Surah 4, Bersikulo 89

Ang mga tatakwil sa pananampalataya

Ang gagaya sa kanila ay pareho ang mapapala,

Kaya wala kayong dapag kaibiganin hanggang silay magbigay daan kay Allah

At kung sila’y magtataksil, usigin ninyo at patayin ninyo saan man ninyo matagpuan

At huwag kang tatanggap ng kaibigan o tagapagtulong mula sa kanilang mga hanay
 

7:19   Ang Islam ay isang sagradong relihyon. Ang pinamabuting relihyon

Ang sinumang umalis at maging Kristiyano, siya’y dapat patayin

Ang Islam ay higit sa mga Hudyo, higit sa mga Kristiyano

Larawan sa videotape: “Video mula sa CNSNews.com — mga simbahang binastos ng mga Muslim”

Walang kinikilang batas ang Allah kundi ang Islam.

Ang sinumang kililala ng batas liban sa Islam ay hindi namin tatanggapin.
 

7:43   Pamagat ng peryodiko:

Ang dating Muslim na si Jami ay sinalakay

Kamatayan kay Rushdie!

Kamatayan para kay Hirsi Ali din
 

7:56   Quran Surah 8, Bersikulo 39

Huwag ninyong tatantanan hanggang sa sila’y sumuko

At ang tanging relihiyon ay kay Allah
 

8:10   Ang Islam ay ang relihiyon na nais sakupin ang mundo

Tulad sa pagsakop nila noon ay mauulit sa panghinaharap

Sa videotape: “Mahmoud Ahmadinejad, President Iran”

Ang batid ng Reboluyson ng Islam ay para sa buong mundo

At hindi para lamang sa isang lugar o panahon

Kung pahinintulutan ni Allah, tiyak na sasakupin ng Islam ang buong mundo.

Hanggang sa tuktuk ng kahuhulihang bundok sa mundo.
 

8:40   Nasakop namin ang buong mundo noon.

At sa ngalan ni Allah, darating ang Araw na sasakupin namin ang buong mundo muli!

Darating ang araw na lulupigin namin ang Amerika.

Darating ang araw na sasakupin namin ang Britanya at ang buong mundo!
 

8:52   Inutusan kami ni Allah na palaguin namin itong relihiyon sa sangkatauhan.

Kayo ang sasakop sa USA! Kayo ang sasakop sa UK!

Kayo ang sasakop sa Europa!

Lulupigin ninyo lahat! Ang tagumpay ay inyo!

Sasakupin ninyo ang Ehipto! Nagtitiwala kami kay Allah!
 

9:09   Karatula: “Ang Islam ang hahari sa mundo”

Karatula: “Ibagsak ang kalayaan!”

Karatula: “Ang Islam ang hahari sa mundo”

Karatula: “Ibagsak ang kalayaan!”
 

9:33   Ang Netherlands sa ilalim ng engkanto ng Islam

Ang mga mosque ay magiging bahagi ng pamahalaan ng Holland.
 

9:58   Gabinete: hindi bawal ang burka

Bilang ng Muslim sa Netherlands

Bilang ng Muslim sa Europa 2007
 

10:37   Kung nakipagtalik ang nanay o kapatid ko sa iba …

… papatayin ko sila.

Samakatuwid, papatay ka para sa “karanganalan”?

— Sigurado.
 

10:49   Halimbawa, dito sa Netherlands, ay maaring kumliwa ang isang asawa o maging bakla ang isang tao.

Subali’t hindi ako …

… kailangang sumangayon sa patakaran na iyan, sapagkat krimen ito sa ilalim ng Islam.
 

11:08   Maligayang bati mula sa Netherlands.

(bigkas sa loob ng Mosque na Dutch)

Dapat nilang talikuran ang mga partidong pampulitika

… at ang makamundong konsepto tulad ng liberalismo, demokrasya …

sosyalismo at lahat ng bunga ng kaisipan ng tao

Kung ang isang lalaking kasal, huwag sana pahintulutan ng Diyos, ay nagkasala sa ibang babae …

… o isang babaeng kasal ay sumama sa ibang lakali …

Dapat lamang siya’y mamatay sa pagpukol ng bato.
 

11:41   And Netherlands sa mga panahon na darating?

Bakla

Mga bata

Kababaihan
 

12:28   Ang mga kasapi ng Islam ay nagsisikap na maghari

Laakwartier at ang selda ng lagim sa Madrid

And sigaw ng mga taga-Sudan na ibitay ang Ingles na “Miss Teddy Bear”

Ang tatlong utak ng atake

Pakakawalan ang impiyerno.
Ang kailangan ay lalong malaking bomba

Di kami sang-ayon sa kalayaan ng pamamahayag
Sapagkat kontra kami sa demokrasya
 

12:46   Ang sagot namin ay Islam

Ang biglang laganap ng mga hatol ng kamatayan dahil sa “karanganalan” sa Amersterdam

Ang pag-sara ng mga eskwelahan tuwing piyesta ng Muslim

Ang pag-tututro ng Jihad sa mababang paaralan

Libreng tiket paroon sa Mecca tuloy sa paaarlan ng Islam

Ang lalong mabilis na pagpasok ng mga banyagang imam

Ayon kay Mohammed B., ang pumatay kay Van Gogh: “Handa na ang aking kapalit”.
 

13:07   Si Van Gogh ay linipol kaalinsunod sa isang fatwa

Halos kalahati ng kabataan na galing sa Morocco ay kaaway ng Kanluran

Ang mga Mosque ay bihag ng mga Muslim na radical

May mga komandong handang magpakamatay sa Netherlands

May Hamas sa Rotterdam

Ihinulog ng mga Moroccan ang mga bakla sa tubig

Galit ang mga imam sa mga bakla

”Sangayon ang mga Imam sa dahas laban sa bakla”
 

13:31   Ang mga bakla ay dapat ihulog mula sa matataas na gusali

Ang Mosque: paraan para maging Muslim ang buong Netherlands

Ang mga babae ay dapat ituli tulad ng lalaki

Halal-fund: isang sistemang pampinansyal para sa mga Muslim

Hinatulan si Wilders ng kamatayan ng al-Qaeda

Ang Quran ay nagbibigay ng lisensya para pumatay
 

14:10   And tunog ng pinupunit na pahina na naririnig ninyo ay galing lamang sa isang direktoryo ng telepono.

Hindi karapat-dapat para sa akin, kundi ang Muslim mismo na itakwil ang mga masasamang aral na matatagpuan sa Quran.

Ikaw ay dapat magbigay daan para sa Islam, ngunit hindi magbibigay daan ang Islam sa iyo.

Nais ng pamahalaan na igalang niyo ang Islam, subalit walang galang ang Islam para sa iyo.

Nais ng Islam na maghari, mangibabaw and wasakin ang kultura ng Kanluran.

Ngunit noon 1945 ang Nazism ang siyang nabigo sa Europa.
Noong 1989 ang Komunismo ang siyang bumagsak sa Europa.

Ngayon, and Islamismo ang kailangang iharap.
 

14:41   Huwag kayong susuko sa Isalmisasyon.

Ipagtanggol ang kalayaan.
 


 Russian Version

Translated by Peter1

0:03   Предупреждение: фильм содержит тяжелые и шокирующие кадры
 
0:32   Коран, сура 8, стих 60

Собери на них всю армию и конницу какую можешь.

Чтобы вселить ужас.

Чтобы вселить ужас в сердца врагов Аллаха и твоих враговю
 

1:21   Пауза на секунду.

— Ведь я умру, умру,

Нет, нет, нет!

Да, я сейчас умру.

Мама, мама, молись за меня.

— Я сейчас умру.

Ты должна найти выход. Ты должна наити выход с этого этажа.

— Я умру.

— Спокойно, спокойно.

Боже

— Все в порядке

Так жарко, я горю.
 

1:45   Монтсе, я на станции Атока, бомба уехала с поездом.

Помогите, помогите!
 

1:56   Что сделает Аллаха счастливым?

Аллах счастлив когда убивают неверных.

Уничтожайте неверных и язычников.

Твоих (Аллаха) врагов и врагов религии.

Аллах, считай их и убей их до последнего, и не оставь ни одного
 

2:50   Коран, сура 4, стих 56

Тех кто не верил в наши слова, мы сожжем их в огне.

И когда их кожа обуглится, мы им дадим новую чтоб жечь еще

Чтоб они почувствовали наказание: Аллах велик и мудр.
 

3:17   Если дозволит нам Аллах, о нация Мухаммеда
Даже камень скажет: „ О мусульманин,

За мной прячется еврей, иди и отрежь ему голову“

И мы отрежем ему голову!

Ради Аллаха, мы ее отрежем! О евреи!

Аллах акбар! (Аллах велик!)

Джихад во имя Аллаха!

Джихад во имя Аллаха!

Пбедит Аллах!

Аллах акбар! (Аллах велик!)
 

3:50   Как тебя зовут?

— Басмалла

Басмалла, сколько тебе лет?

— Три с половиной

Ты мусульманка?

-Да

Басмалла, ты знаешь про евреев?

— Да

Кто они?

Они обезьяны и свиньи.

Они обезьяны и свиньи?

Кто это сказал?

— Аллах.

— А где он это сказал?

-В Коране.
 

4:38   Евреи это евреи

Их надо резать и убивать.
 

4:53   Плакат: Будьте готовы к настоящему Холокосту
Плакат: Бог, благослави Гитлера
 
5:09   Коран, Сура 47 Стих 4

И когда встретишь неверных

Рази их шеи, и когда прольешь реки крови

Вяжи их крепко
 

5:25   Ты не думаеши что найдется идиот который захочет тебя убить?

Нет, я в это не верю.

Ты веришь что все люди добры?

Нет, не в то что люди добры, а в мою удачу

Никакая пуля в меня не попадет.
 

5:45   Мохаммед Б. : „ Если бы я мог выйти из тюрьмы

И мог бы сделать это снова, то что я сделал 2 ноября

Аллах, я бы сделал то же самое”
 

6:00   Пусть Тео Ван Гог будет вам уроком!

Знак: „ Джихад против европейских крестоносцев”
Смотрите на ваши примеры и учитесь!

Вы заплатите кровью!
 

6:17   Газетный заголовок: СПИСОК ХИТОВ

Икра Телевидение из Саудовской Аравии

Надо разрушать дома и убивать молодых людей.
Надо резать горла и разбивать черепа.

Это путь к победе.
 

6:50   Коран, сура 4 стих 89

Они захотят чтобы ты отрекся от веры

И если они это сделают

Не води с ними дружбы пока не пойдут они путем Аллаха

Но если они изменят, бери их в плен и убивай везде где найдешь их

И не води с ними дружбы и не проси у них помощи
 

7:19   Ислам это священная религия. Лучшая из всех религий.

Если кто перейдет в Христианство, он заслуживает смерти.

Ислам превосходит евреев, христиан

Буддистов и индуистов.

Изображение видеокассеты: „ Видео получено СиБиЭс Ньюс точка ком – церкви оскверненные мусульманами”

Единственный закон угодный Аллаху это Ислам.
И кто бы не искал другого закона, он не будет признан.
 

7:43   Заголовки газет:

Нападение на бывшего мусульманина покинувшего Ислам, Джами
Смерть Салману Рушди

Угрозы смерти Хирси Али
 

7:56   Коран, сура 8 стих 39

Сражайся пока есть отступники

Пока вера в Аллаха не станет единственной верой.
 

8:10   Ислам это религия которая должна править миром.
Ислам правил раньше и будет править снова.

Надпись на видео кассете. : „Махмуд Ахмадинеджад, президент Ирана”

Весть которую несет Исламская революция глобальна,

Она не ограничена определенным местом или временем.
Не сомневайтесь… что завоюет Ислам по воле Аллаха?

Он завоюет все горные вершины.
 

8:40   Мы правили миром раньше,

И по воле Аллаха, придет день когда мы будем править снова!

Придет день когда мы будем править Америкой.
Придет день когда мы будем править Англией и всем миром!
 

8:52   Аллах послал нас нести эту религию по всему миру.

Вы одолеете Америку! Вы одолеете Британию!

Вы завладеете Европой!

Вы разгромите их всех! Вы победите!

Вы завладеете Египтом! Мы верим в Аллаха!
 

9:09   Плакат: „Ислам будет править миром”

Плакат: „К дьяволу свободу”

Плакат: „Ислам будет править миром”

Плакат: „К дьяволу свободу”
 

9:33   Нидерланды под игом Ислама

Мечети будут частью государственной системы Голландии
 

9:58   Кабинет министров: нет запрета на паранжу

Количество мусульман в Нидерландах

Количество мусульман в Европе в 2007 году
 

10:37   Если моя мать или сестра будет спать с посторонним…

… я тоже их убью.

Ты убьешь ради чести?

-Совершенно верно.
 

10:49   В Нидерландах, например, можно изменять или быть гомосексуалистом.

Но я не могу…

Быть частью этого, потому что Ислам считает это преступлением
 

11:08   Привет из Нидерландов

(слова в Голландской мечети)

Они должны отменить политические партии…
Отменить либерализм и демократию…

… социализм и все что придумано человеческим умом

Если женатый человек, сохрани бог, изменит…

…или замужняя женщина изменит…

Побить их камнями.
 

11:41   Будущее Нидерландов?!

Гомосексуалисты

Дети

Женщины
 

12:28   Исламисты пытаются захватить власть

Лааквартир и Мадрид – одна террористическая ячейка
Суданцы требуют казни Британской „Мисс плюшевый медвежонок”

Трое подозреваются в организации теракта

Разверзнется ад
Вам нужна хорошая бомба

Нам не нужна свобода слова
Потому что мы не признаём демократии
 

12:46   Ислам это наш путь

Взрывной рост количества убийств чести в Амстердаме
Школы закрываются в Мусульманские праздники
Уроки джихада в младших классах

Бесплатные поездки в Мекку для учеников исламской школы
Анкара требует уроков на турецком

Имамы получают въездную визу быстрее

Убийца Тео Ван Гога, Мохаммед Б. : „Мои пследователи готовы”
 

13:07   Ван Гог был убит после издания фатвы

Половина молодых морокканцев на Западе настроены против Запада
Мечети под контролем радикальных исламских групп

Террористы –самоубийцы уже в Нидерландах

Конференция Хамаса в Роттердаме

Морокканцы кидают гомосексуалиста в воду

Имамы против гомосексуалистов

„Имам допускает применять против гомосексуалистов силу”
 

13:31   Выбрасывайте гомосексуалистов из окон

Мечеть: Нидерланды становятся мусульманским государством

Девочкам отрезают клитор

„Мусульмане препятствуют докторам оказывать помощь женщинам”
Халал — фонд: инвестиции для мусульман

Аль-Каеда провозглашает смерть и джихад против Вилдерса (автора фильма)

Коран велит убивать
 

14:10   Звук который вы слышали – это вырвана страница из телефонной книги

Потому что это не я а сами мусульмане должны вырвать страницы с человеконенавистническими стихами из Корана
Мусульмане хотят чтобы вы уступили Исламу, но ислам не уступит вам

Правительство настаивает чтобы вы уважали ислам, но Ислам не уважает вас

Ислам хочет править, подчинять и разрушить запвдную цивилизацию.

В 1945 нацизм был побежден в Европе.
В 1989 коммунизм был побежден в Европе.

Теперь надо победить идеологию Ислама.
 

14:41   Остановим исламизацию

Защитим нашу свободу
 


 Polish Version

Translated by Peter

00:01.661   Uwaga! Film zawiera szokujące sceny.
 
00:30.504   Koran, Sura 8, Werset 60
 
00:38.441   Przygotujcie przeciwko nim,
ile możecie sił i oddziałów konnicy,
 
00:43.751   którymi moglibyście przerazić wroga Boga
 
00:46.359   i wroga waszego, jak również innych,
którzy sa poza nimi, a których wy nie znacie.
 
01:20.689   Poczekaj sekundę
— Ja zginę, tak?
Nie, nie, nie !
 
01:24.239   Tak, ja zginę.
 
01:25.621   Niech Pani się pomodli,
— Ja zginę.
 
01:28.114   Musi Pani myśleć pozytywnie.
Ponieważ musi Pani pomóc sobie
wydostać się z tego piętra.
 
01:31.226   Ja zginę
— Prosze się uspokoić
 
01:36.389   Prosze, Boże
— Trzymaj się…
 
01:39.044   Jest tak gorąco, ja się pale…
 
01:43.443   Montse, jestem na stacji Atocha i
przed chwilą bomba wybuchła w pociągu
 
01:49.682   Pomocy, pomocy
 
01:55.798   Z czego Allah się cieszy?
 
01:56.964   Allah się cieszy kiedy
niewiercy giną.
 
01:58.821   Trzeba wyciąc niewierców i wielowierców.
 
02:02.033   Waszych wrogów (Allaha) i
wrogów religi.
 
02:04.393   Allahu, policz ich i
wybij ich do końca,
 
02:09.020   i nie miej listości nad nikim.
 
02:49.653   Koran, Sura 4, Werset 56
 
02:54.335   Zaprawde, tych,
którzy nie uwierzyli w Nasze znaki,
bedziemy palić w ogniu.
 
02:58.167   I za kazdym razem, kiedy się ich
skóra spali, zamienimy im skóry na inne,
aby zakosztowali kary.
 
03:01.239   Bóg jest poteżny, madry!
 
03:15.500   Kiedy Allah nam pozwoli,
narodzie Mahometa,
 
03:19.469   nawet kamień powie:
“O, Muzułmanie…,
 
03:22.378   Żyd się chowa za mną,
chodź, i obetnij mu głowę.
 
03:25.895   …i my obetniemy mu głowę!
 
03:29.231   Na Allaha,
my obetniemy mu głowę!
O Żydzi!
 
03:32.774   Allah jest wielki!
 
03:37.297   Walka (Jihad) na rzecz Allaha!
 
03:44.753   Zwycięstwo dla Allaha!
 
03:48.475   Allah jest wielki!
 
03:50.424   Jak masz na imię?
— Basmallah
 
03:52.323   Basmallah, ile masz lat?
— Trzy i pół
 
03:55.606   Jestes Muzułmanką?
— Tak
 
03:58.423   Basmallah, słyszałaś kiedyś o Żydach?
— Tak
 
04:01.492   — Ponieważ oni są…?
 
04:05.667   — Oni sa małpami i świniami
— Ponieważ oni są małpami i świniami?
 
04:11.122   — Kto tak mówi?
— Allah
 
04:13.741   — Gdzie on to mówi?
— W Koranie.
 
04:37.970   Żydzi są Żydami.
 
04:40.048   To są ci którzy muszą być
zaszlachtowani i zamordowani.
 
04:51.327   “Przygotujcie się
na prawdziwy holokaust “
 
04:53.891   “Boże, błogoslaw Hitlera”
 
05:08.975   Koran, Sura 47, Werset 4
 
05:12.276   Kiedy więc spotkacie tych,
którzy nie wierzą,
to uderzcie
ich mieczem po szyi;
 
05:15.081   a kiedy ich całkiem rozbijecie,
 
05:18.355   to mocno zacisnijcie na nich pęta.
 
05:24.078   Nie wydaje ci się ze pewnego dnia
znajdzie się szaleniec który cię zabije ?
— Nie, nie wydaje mi się.
 
05:33.971   Czy ty wierzysz w dobro człowieka?
— Nie, nie wierze w dobro człowieka
ale raczej w moją arogancje.
 
05:37.711   (ZAMORDOWANY)
..i dla tego kula mnie nie trafi.
 
05:46.045   Jeżeli miałbym możliwość
wyjścia z więzienia
 
05:49.954   i możliwość zrobienia ponownie,
tego co zrobiłem drugiego listopada,
 
05:55.909   Allah, zrobiłbym dokładnie to samo.
 
05:58.211   Weźcie nauczkę z
Theo van Gogh’a!
 
06:03.099   Weźcie nauczkę z
przykładów które widzicie!
 
06:07.462   Ponieważ zapłacicie krwią!
 
06:17.333   NA
LIŚCIE DO ZABICIA
 
06:21.905   Domy i młodzi mężczyźni
muszą być poświeceni.
 
06:24.053   Krtanie muszą być poderżnięte
i czaszki zmiazdżone.
 
06:26.872   To jest droga do zwycięstwa.
 
06:49.880   Koran, Sura 4, Werset 89
 
06:53.098   Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi,
tak jak oni są niewiernymi,
abyście wiec byli równi.
 
06:56.661   Przeto nie bierzcie sobie opiekunów
sposród nich, dopóki oni nie
wywedrują razem na drodze Boga.
 
07:07.162   A jesli sie odwrócą, to chwytajcie i
zabijajcie ich,
gdziekolwiek ich znajdziecie!
 
07:10.915   I nie bierzcie sobie sposród
nich ani opiekuna, ani pomocnika
 
07:18.794   Islam jest swiętą religią.
…najlepszą religią jaka tylko jest.
 
07:23.409   Jezeli ktoś przejdzie na Chrześcijaństwo,
wtedy zasługuje na smierc.
 
07:28.957   Islam jest lepszy
od Judaizmu i od Chrześcijaństwa,
 
07:32.307   lepszy od Buddyzmu,
i lepszy od Hinduizmu.
 
07:34.134   Jednyną religię (prawo) które Allah
akceptuje
to Islam.
 
07:37.603   …i jezeli ktoś szuka czegoś innego
niż Islam,
to nigdy nie bedzie zaakceptowany.
 
07:41.435   Były Muzułmanin — Zaatakowany
 
07:45.071   “Śmierć Rashdiemu”
 
07:47.947   Groźby zabicia dla Hirsi Ali
 
07:55.932   Koran, Sura 8, Werset 39
 
07:59.888   Zwalczajcie ich,
aż nie będzie już buntu
 
08:02.972   i religia w całości będzie
nalezeć do Boga.
 
08:08.411   Islam to religia
która chce rządzić światem.
 
08:14.653   Kiedyś nim rządziła
i będzie nim rządzić ponownie.
 
08:19.610   Przekaz rewolucji Islamskiej
jest globalny,
 
08:22.917   i się nie ogranicza do
specificznego miejsca lub czasu.
 
08:27.113   Nie miejcie wątpliwości… z Allahem,
Islam podbije co?
 
08:36.099   Islam podbije góry tego swiata.
 
08:39.998   Islam rządził kiedyś światem,
 
08:42.767   i za sprawa Allaha, przyjdzie dzień
kiedy bedziemy nim znowu rządzić!
 
08:45.045   Przyjdzie dzień że bedziemy
rządzić Ameryka.
 
08:47.738   Przyjdzie dzień że bedziemy rządzić
Wielką Brytanią i całym swiatem!
 
08:52.254   Allah nakazuje nam abyśmy
rozpowszechnili naszą religie
po calym świecie.
 
08:56.135   My przejmiemy USA!
My przejmiemy
Zjednoczone Królestwo (UK)!
 
08:59.723   My przejmiemy Europę!
 
09:01.815   Podbijemy ich wszystkich!
Bedziemy mieć zwyciestwo!
 
09:04.446   Przejmiemy Egipt!
Wierzymy w Allaha!
 
09:06.956   “Islam zdominuje świat”
 
09:13.474   “Do diabła z wolnościa”
 
09:20.510   “Islam zdominuje świat”
 
09:24.729   “Do diabła z wolnościa”
 
09:33.742   Holandia
pod dominacją Islamu
 
09:49.369   Meczet bedzie częscią rzadu w Holandii…
 
09:57.196   Rzad: Nie będzie zakazu noszenia burki
 
10:03.093   Ilość Muzułmanów w Holandii
 
10:27.377   Ilość Muzułmanów w Europie
 
10:36.418   Jeżeli moja matka lub siostra będzie
miała kontakt seksualny z kimś innym…
 
10:41.115   … wtedy je zamorduje.
 
10:45.602   Wtedy popełnisz honorowe zabójstwo?
— Dokładnie
 
10:48.057   W Holandii, na przykład,
można popełnić zdradę,
lub być homoseksualistą.
 
10:53.697   Ale ja nie chce być częścią tego…
 
10:57.448   … ponieważ w Islamie
jest to przestępstwem.
 
11:16.135   (Przemówienie z Meczetu w Holandii)
Partie polityczne powinny być rozwiazane
 
11:18.480   i koncepty takie jak
liberalizm, czy demokracja…
 
11:23.523   … socjalizm i wszystko z tym zwiazane
co powstało na wskutek ludzkiej myśli.
 
11:29.833   (z meczetu El Tawheed)
Jeżeli żonaty mężczyzna
 
11:33.340   …albo mężatka popełnia zdradę…
 
11:36.722   wtedy powinna być ukamienowana.
 
11:41.681   (Przyszłosć w Holandii?)
Homoseksualiści
 
11:51.899   (Przyszłość w Holandii?)
Dzieci
 
12:03.082   (Przyszłość w Holandii?)
Kobiety
 
12:27.074   Islamiści chcą przejąć wszystko
 
12:29.065   Laakwartier z Madrydem
w sieci terrorystycznej.
 
12:32.439   Sudańczycy rządaja egzekucji
brytyjskiej ‘Pani Miś’
 
12:34.832   Trójka podejrzana o planowanie ataku
 
12:36.849   Będzie piekło
“Jedyne co potrzebne to atak bombowy”
 
12:40.058   “Nie zgadzamy się z wolnościa słowa
ponieważ nie uważamy demokracji…
 
12:43.085   … Islam jest naszą alternatywą”
 
12:45.198   Wielki wzrost ilości morderstw
honorowych w Amsterdamie
 
12:47.815   Szkoły zamkniete w muzułmańskie święto.
 
12:51.954   Lekcje Jihad’u w szkole podstawowej.
 
12:53.939   Wycieczka do Mekki
przez Islamską szkołę.
 
12:57.501   Ankara chce język turecki
w tutejszych szkołach.
 
13:00.343   Imami z zagranicy dostają wizy szybciej.
 
13:03.309   Mohammed B.,
morderca Theo Van Gogh’a:
“Moi zastepcy są gotowi”
 
13:06.384   Van Gogh zamordowany
po wydaniu na niego fatwy
 
13:09.049   Prawie połowa młodych
marokańczyków jest
przeciwna Zachodowi.
 
13:12.128   Meczety pod wpływem radykalnych
ugrupowań muzułmańskich.
 
13:15.060   Zastępy samobójców w Holandii.
 
13:18.190   Zlot Hamasu w Rotterdamie.
 
13:21.160   Marokańczycy wrzucili
homoseksualistę do wody.
 
13:24.194   Imami nie lubią gejów
 
13:27.302   Imam legalizuje przemoc
w stosunku do gejów.
 
13:29.973   “Zrzucie gejów z wysokich budynków”
 
13:33.266   Meczet: Transformacja Holandii w państwo
muzułmańskie
 
13:35.997   Genitalia dziewczynek są dalej okaleczane
 
13:39.083   Muzułmanie nie chcą aby lekarze
się zajmowali kobietami.
 
13:42.049   Fundusz Halal — Dla muzułmanów.
 
13:45.163   Al-Qaeda ogłasza karę śmierci dla Wilders’a
 
13:52.063   Koraniczna licencja na zabijanie
 
14:13.081   Dzwięk który własnie usłyszałeś
pochodzi z kartki wyrywanej
z ksiażki telefonicznej
 
14:15.184   Ponieważ to nie zależy ode mnie
ale od samych Muzułmanów
aby wyrwać nienawistne kartki z Koranu
 
14:20.732   Muzułmanie chcą abyś przygotował
drogę dla Islamu ale Islam nie
chce przygotować drogi dla Ciebie.
 
14:24.156   Wszystkie rządy chcą abyś respektował Islam ale Islam
nie ma respektu dla Ciebie.
 
14:26.847   Islam chce rządzic i podporządkować sobie i zniszczyć
Zachodnią Cywilizacje.
 
14:29.422   W 1945 roku nazizm został pokonany w Europie.
W 1989 roku komunizm został pokonany w Europie.
 
14:32.956   Teraz, islamska ideologia
musi być pokonana.
 
14:40.514   STOP ISLAMIZACJI
 
14:45.654   Bron naszej wolności
 

One thought on “A Rosetta Stone for “Fitna”: Part Five

 1. so,

  let me get this straight,

  muslims teach their children that Christians and jews are pigs and monkeys?

  This believer/non believer guy called them animals?

  pigs and monkeys are animals.

  The difference is?

  They called each other a name and millions die.

  Pathetic….

  If religion kills so many through wars …Why the hell be religious ?

  Islam really needs to grow up.

  My local vicar doesn’t encourage unemployed Christian “hoodies” to bomb people .

  I often politely turn the jehovas away.

  I dont attack them with swords to chop their heads off coz i dont believe in their god.

  i give up…..

Comments are closed.