A Rosetta Stone for Viktor Orbán: Dutch

On March 15, 2016, Hungarian Prime Minister Viktor Orbán gave a landmark speech. The occasion was on Hungary’s National Day commemorating the country’s independence in 1848. He spoke about the importance of national sovereignty, and the necessity for European countries to be unified in their opposition to the migration policies imposed by Brussels.

Below is the Dutch version of excerpts from Mr. Orbán’s speech. Many thanks to Kericjang for the translation, and to Vlad Tepes for the subtitling:

The English-language version is here.

These are the languages that volunteers have signed up for so far:

Albanian Finnish † Romanian
Catalan French Russian
Croatian German Slovenian †
Czech Greek Spanish
Danish Italian Swedish *
Dutch Polish
English Portuguese †  

(* = assigned but not yet received; † = received but not yet posted)

If you want to add another one to the list, please send an email to gatesofvienna (at) chromatism (dot) net, and I’ll send you a Word doc with the times and English subtitles in tabular format.

Dutch Transcript:

00:05   Het lot van het hongaarse volk is eng verbonden met het lot van de europese landen.
00:11   We zijn allemaal in zoverre deel geworden van deze Unie
00:14   dat vandaag geen enkel volk — inbegrepen het hongaarse — vrij mag heten, als Europa niet vrij is.
00:22   En het hedendaagse Europa is broos, slap en ziekelijk, gelijk een bloem die van binnenuit opgegeten wordt door een worm.
00:31   Vandaag, na 168 jaren sinds de grote onafhankelijkheidsoorlogen der europese volkeren,
00:38   is Europa, ons gemeenschappelijk tehuis, nog steeds niet vrij!
00:43   Dames en Heren, Europa is niet vrij. Want vrijheid begint met het uitspreken van de waarheid.
00:51   In het hedendaagse Europa is het verboden om de waarheid te spreken.
00:55   Een muilkorf blijft een muilkorf, ook al is hij van zeide gemaakt.
01:02   Zo is het verboden te verkondigen dat diegenen die binnenstromen geen vluchtelingen zijn, en dat Europa bedreigd wordt door migratie.
01:14   Het is verboden te zeggen dat tientallen miljoenen klaar staan om onze kant op te komen.
01:20   Het is ook verboden te zeggen dat immigratie misdaad en terreur naar onze landen brengt.
01:27   Het is verboden te beweren dat de massa’s mensen die zomaar binnenvallen uit andere beschavingen
01:33   onze manier van leven ontwrichten, en daarmee onze cultuur, onze normen en waarden, onze christelijke tradities
01:40   Het is verboden te wijzen op het feit dat diegenen die al eerder gekomen zijn
01:45   al lang en helemaal voor zichzelf een nieuwe, separate wereld opgebouwd hebben,
01:51   met eigen regels en idealen, die de duizenjarige structuren van Europa opzij willen drukken.
02:00   Het is verboden uit te leggen dat deze gehele keten van oorzaken en gevolgen zeker geen incidentele, toevallige gebeurtenissen zijn,
02:07   maar wel deel zijn van een grootse operatie, die voorbereid en georchestreerd is; massa’s mensen worden onze kant opgestuurd.
02:15   Het is verboden te zeggen dat men in Brussel plannen schetst met de bedoeling
02:19   om zo snel mogelijk buitenlanders hier naartoe te transporteren, en ze dan ook nog tussen ons te laten nestelen.
02:26   Het is verboden te verklappen dat, middels al die mensen die ongehinderd hier zouden mogen wortelen,
02:30   het einddoel nagestreeft wordt om het religieuse en culturele landschap van Europa te herscheppen, en haar etische grondvestingen te verbouwen
02:39   — en daarmee de laatste barrière richting internationalisme weg te ruimen: de nationale staten.
02:46   Alsmede is het verboden te zeggen dat Brussel stilletjes steeds meer
02:51   en meer stukjes van onze nationale soevereiniteit opvreet,
02:55   in datzelfde Brussel waar men plannen kookt voor de Vereenigde Staten van Europa —
03:01   waar echt niemand ooit toestemming voor gegeven heeft.
03:11   Dames en Heren,
03:14   De huidige vijanden der vrijheid zijn uit een heel ander soort hout gesneden dan de koningen
03:19   en de keizers van weleer; zo verschillen zij ook van de heersers uit het Soviet systeem;
03:23   ze gebruiken andere hulpmiddelen om ons tot onderwerping te dwingen.
03:27   Ze smijten ons thans niet meer het schavot in, we worden niet meer naar concentratiekampen vervoerd
03:32   en ze laten geen tanks meer binnenrukken om die landen te bezetten die nog vrijheid koesteren.
03:39   Vandaag de dag voldoet, enkel en alleen, het internationale media-geschut, met diens bombardementen, beschuldigingen, dreigingen en chantages
03:46   — of, liever gezegt, voldeed tot op heden.
03:51   De europese volkeren worden immers langzaam wakker, en zijn bezig zich te hergroeperen
03:56   en zullen spoedig terreinwinst boeken.
03:59   De europese balken, die het begraven van de waarheid ondersteunen, kraken behoorlijk.
04:07   Waarschijnlijk hebben de europese volkeren dan toch begrepen dat hun eigen toekomst op spel staat:
04:14   niet enkel hun welvaart, hun aangename leventjes, hun banen staan op spel,
04:20   maar ook onze veiligheid en de vreedzame gang van zaken zijn in het geding.
04:25   Uiteindelijk hebben de europese volkeren, die door overvloed en welvaart ingedut waren, nu begrepen
04:31   dat de vitale grondbeginselen die Europa groot gebracht hebben, in levensgevaar zijn.
04:37   Europa is de gemeenschap van christelijke, vrije en onafhankelijke landen; met gelijke rechten van man en vrouw;
04:47   met eerlijke concurrentie en solidariteit; met trots en bescheidenheid; met rechtvaardigheid en genade.
04:57   Dit keer valt het gevaar ons niet aan, zoals een oorlog doet, of een natuurramp,
05:08   die plots daar zijn, alsof er zomaar een kleed onder onze voeten weggetrokken wordt.
05:14   Integendeel lijkt deze massa migratie op een trage stroom die aanhoudend de wal erodeert.
05:21   Het gaat vermomd als humanitair probleem, maar in wezen is haar ware gelaat het bezetten van land.
05:28   En wat terreinwinst voor hen is, betekent grondverlies voor ons.
05:33   Kuddes van gedreven voorvechters der mensenrechten voelen de onbeheersbare behoefte om ons de wet voor te schrijven
05:41   en om aantijgingen tegen ons te formuleren.
05:44   Zogezegd zijn wij dus vijandige xenofoben,
05:48   maar de werkelijkheid van de geschiedenis van ons land getuigt van een traditie van inclusie
05:54   en van samenvlechtende culturen.
05:59   Degenen die gewaagt hebben hier naar toe te komen als nieuwe familieleden, als bondgenoten
06:03   of als ontheemden met vrees voor eigen leven,
06:07   die zijn allemaal welkom om zich hier een nieuw thuis te bouwen.
06:13   Maar al die anderen die hierheen gekomen zijn met de bedoeling om ons land te veranderen,
06:18   om ons land om te ploegen naar eigen beeld; al diegenen die met geweld, tegen onze wil, gekomen zijn
06:25   —die hebben kans gehad al onze weerstand te kunnen voelen.
06:35   Dames en Heren,
06:38   Eerst beginnen ze te spreken over enkel een paar honderd, duizend of tweeduizend mensen, die ergens opgenomen moeten worden.
06:45   Ik verzeker U dat er niet één europese leider bestaat, die onder eed durft te zweren,
06:50   dat deze paar duizend niet snel zullen groeien tot tientallen, tot honderden, tot duizenden.
06:57   Indien wij deze massa migratie tegen willen houden, zullen we eerst Brussel in toom moeten krijgen.
07:04   Het grote gevaar voor Europa’s toekomst hangt niet zozeer af van diegenen die hierheen willen komen,
07:11   maar valt wel samen met het fanatieke internationalisme van Brussel.
07:14   We zouden niet mogen toelaten dat Brussel zichzelf boven de wet plaatst!
07:21   We zullen niet permitteren dat Brussel ons de wrange vruchten van haar kosmopolitische immigratiepolitiek in de maag splitst.
07:31   We zullen geen misdaad gaan importeren in Hongarije, en ook geen terrorisme, geen homofobie, geen antisemitisme dat synagoges afbrandt
07:40   Er zullen geen “no go-zones” buiten het bereik van de wet ontstaan, er zal geen massale chaos plaatsvinden.
07:46   Ook zullen er geen migrantenrellen ontvlammen, noch bendes die jacht maken op onze vrouwen en dochters.
07:56   Wij wensen niet dat anderen ons gaan vertellen wie wij binnen mogen laten, met wie wij moeten samenleven,
08:07   en met wie wij ons land zullen moeten delen.
08:10   We weten maar al te goed hoe deze zaken gaan lopen. Eerst laten wij al diegenen die ons aangesmeerd zijn, gewoon binnen.
08:18   Vervolgens worden wij ook nog verplicht de buitenlanders in ons eigen land te gaan bedienen,
08:24   en tenslotte wordt ons dan gezegt de koffers te pakken, en dus ons eigen land te verlaten.
08:30   Daarom verwerpen wij met klem hun verplichte hervestigingen, en we zullen noch chantage, noch dreiging tolereren.
08:47   De tijd is aangebroken om de klok te luiden. Het uur van oppositie en weerstand is daar.
08:56   Het is tijd om onze bondgenoten te tellen. Het is tijd om de vlag van trotse landen hoog te hijsen.
09:05   Het uur is gekomen om de afbraak van Europa te stoppen, en de toekomst van Europa te waarborgen.
09:12   Tot dit doel, ongeacht partijaanhang, roepen wij iedere hongaarse burger op, met het verzoek één te zijn,
09:21   en we roepen ieder europees land op om ook één te zijn.
09:25   De leiders en burgers van Europa mogen niet langer leven in twee afgescheiden werelden.
09:32   We moeten de eenheid van Europa herstellen. Wij, europese volkeren
09:36   kunnen niet zelfstandig vrij zijn, als wij niet samen vrij zijn.
09:43   Als we onze krachten bundelen, zullen wij slagen; als we in verschillende richtingen lopen, zullen wij falen.
09:49   Samen zijn we sterk, verdeeld zijn we slap. Ofwel allemaal samen, of helemaal niet — dit is vandaag de regel.
09:58   Hongaren
10:02   In 1848 stond geschreven in het boek van het noodlot, dat niets uitgericht kon worden tegen het Habsburgse rijk.
10:14   Als we ons toen neergelegd hadden bij deze uitspraak, dan was dat ons lot geweest,
10:19   en de duitse zee zou de hongaren opgeslokt hebben.
10:24   In 1956 stond in dat zelfde boek geschreven dat we bestemd waren een bezet en gesovietizeerd land te worden
10:34   waar het patriottisme in de laatste hongaar opgedroogd zou zijn.
10:39   Als we ons toen berust hadden bij dat vooruitzicht, dan zou ons lot bezegeld geweest zijn,
10:45   en de sovietzee zou alle hongaren opgedronken hebben.
10:49   Vandaag de dag staat geschreven in het boek van het noodlot, dat verborgen, gelaatloze wereldse machten
10:55   al datgene wat uniek is, willen doen laten verdwijnen,
10:59   al datgene wat zelfstandig is, eeuwenoud en nationaal.
11:03   Ze willen culturen doen samensmelten, en met hen de religies, de bevolkingen, opdat tenslotte ons trotse Europa met al haar facetten
11:08   omgebogen zal worden tot een onbloedig en mak geheel.
11:16   En als wij ons hierbij zullen neerleggen, en dit het eindresultaat zal zijn, is ons lot al getekend,
11:21   en we zullen dan opgeslokt en verteerd worden in de enorme buik van de Vereenigde Staten van Europa.
11:28   De opgave die het hongaarse volk te wachten staat, alsmede de landen van centraal Europa,
11:36   samen met die andere europese landen die nog steeds niet al hun gezond verstand opgegeven hebben
11:41   ligt geheel in het lot weten te verslaan dat zo slim voor ons bedacht werd, het te herschrijven en het te veranderen.
11:47   Wij, hongaren en polen, weten hoe we dit kunnen bewerkstelligen. Ons is namelijk bijgebracht
11:52   dat enkel en alleen diegene moedig mag heten die het gevaar recht in de ogen durft te schouwen.
11:59   Daarom moeten wij dan ook die oude deugd die de naam “moed” draagt, uit het moeras der vergetelheid zien te sleuren.
12:07   Ten eerste moeten wij staal in onze ruggegraat stoppen,
12:12   en vervolgens moeten wij een duidelijk antwoord geven, met een stem die luid genoeg is om breed en ver te dragen,
12:19   op die enige en meest belangrijke vraag omtrent ons lot:
12:25   De vraag rond welke de toekomst van Europa staat of valt is deze:
12:29   “Zullen wij slaven zijn of vrije mensen — dat is geheel de vraag, antwoord mij!”
12:34   Ga ervoor, Hongarije, ga ervoor, hongaren!